• 09309181270

کاتالوگ

شرکت دانش بنیان بهپادطب‏ایرانیان با توجه به نیاز مبرم متخصصین داخل کشور با بهره‏گیری از توانمندی و تجربه متخصصین ایمونولوژی اقدام به تهیه کیت‏های سنجش سایتوکاین‏ها در مایعات بیولوژیک بدن نموده است. لازم به توضیح است که مواد اولیه این کیت‏ها از بهترین نوع مواد از شرکتR & D می‏باشد.

کیت‏های سنجش سایتوکاین های انسانی

TGF –β1

MMP-3

IL- 10

CXCL10/IP-10

IL-12 p70

TNF -β

HSP70/HSPA1A

IL-6

CXCL8/IL-8

 

TNF-α

GM-CSF

IL-2

CXCL12/SDF -1

 

IFN- γ

MMP-9

IL -4

IL-1 β/ IL-1F2

 

کیت‏های سنجش سایتوکاین های موشی

IFN-γ

MMP-3

IL-4

IL-13

TNF -α

MMP-9

IL-10

IL-6

TGF-β1

VEGF

IL-17

IL-12 p70

 

 

 

کیت‏های سنجش سایتوکاین های Rat

TNF -α

IL-6

IL-1 β

 

 

 

کیت‏های موجود سنجش سایتوکاین

کیت انسانی

کیت

موشی

کیت

Rat

IFN-γ

P

P

 

TNF -α

P

P

P

TGF-β1

P

P

 

MMP-3

P

P

 

MMP-9

P

P

 

VEGF

 

P

 

IL-4

P

P

 

IL-10

P

P

 

IL-17

 

P

 

IL-13

 

P

 

IL-6

P

P

P

IL-12 p70

P

P

 

HSP70/HSPA1A

P

 

 

GM-CSF

P

 

 

CXCL10/IP-10

P

 

 

CXCL8/IL-8

P

 

 

CXCL12/SDF -1

P

 

 

IL-1 β/ IL-1F2

P

 

P