• 09309181270

لیست کیت ها

لیست کیت ها

ردیف

کیت­های موجود سنجش سایتوکاین

کیت انسانی

کیت موشی

کیت Rat

شرکت سازنده کیت

1

IFN-γ

موجود

موجود

ـــــــــ

R&D

2

TNF-α

موجود

موجود

موجود

R&D

3

TGF-β1

موجود

موجود

ـــــــــ

R&D

4

MMP-3

موجود

موجود

ـــــــــ

R&D

5

MMP-9

موجود

موجود

ـــــــــ

R&D

6

VEGF

ـــــــــ

موجود

ـــــــــ

R&D

7

IL-4

موجود

موجود

ـــــــــ

R&D

8

IL-10

موجود

موجود

ـــــــــ

R&D

9

IL-17

موجود

موجود

ـــــــــ

R&D

10

IL-13

ـــــــــ

موجود

ـــــــــ

R&D

11

IL-6

موجود

ـــــــــ

موجود

R&D

12

IL-12 P70

موجود

موجود

ـــــــــ

R&D

13

HSP-70/HSP A1A

موجود

موجود

موجود

R&D

14

GM-CSF

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

15

CXCL10/IP-10

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

16

CXCL8/IL-8

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

17

CXCL12/SDF-1

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

18

IL-1β/IL-1F2

موجود

ـــــــــ

موجود

R&D

19

IL-2

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

20

TNF-β

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

21

IL-18BPa

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

22

IL-1ra

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

23

IL-5

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

24

Fas-ligand

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

25

CCL5

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

26

CCL2

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

R&D

 

ایمونوگلوبولین

ردیف

کیت­های موجود

کیت انسانی

کیت موشی

کیت Rat

شرکت سازنده کیت

1

IgA

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

BETYL

2

IgG

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

BETYL

3

IgM

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

BETYL

4

IgE

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

BETYL

5

IgG4

موجود

ـــــــــ

ـــــــــ

e Bioscience

 

 

مواردی که در لیست کیت ها قید نشده و یا در حال حاضر موجود نمی باشند نیز در صورت تقاضا بررسی و سفارش پذیرفته می شود.

سنجش سایتوکاین هایی که کیت های آن موجود می باشد طی یک هفته تا یک ماه صورت خواهد پذیرفت

ضروری است نحوه جمع آوری نمونه با هماهنگی شرکت وطبق پروتوکل های موربوطه صورت پذیرد.

 

تعرفه خدمات سنجش سایتوکاین ها:

تعداد نمونه

قیمت (ریال)

1-40

000/500/1

40-85

000/200/2