• 09309181270

سایتوکاین ها

سایتوکاین ها

سایتوکاین ها از جمله پروتئینهای تولید شده توسط انواع سلولهای ایمنی می باشد؛ که واکنشهای التهابی و ایمنی را تحریک و تنظیم می نمایند. با توجه به اثرات بیولوژیک ویژه هر سایتوکاین کمبود یا ازدیاد هر کدام از آنها منجر به بیماری و اختلال در سیستم ایمنی فرد می شود.

سایتوکاین ها، پروتئین هایی هستند که از سلولهای ایمنی ذاتی و اکتسابی ترشح می شوند. اثر سایتوکاینهای مختلف بر سلولهای که در ایمنی و التهاب شرکت دارند، متفاوت است. سایتوکاینها در پزشکی بالینی به عنوان ابزار درمانی یا به عنوان هدف آنتاگونیست های خاص، در انواع بیماری های ایمنی و التهابی، اهمیت دارند.(1) یک پاسخ قوی ایمنی که منجر به ترشح شدید انواع سایتوکاینها می شود میتواند به بیماریهای التهابی منتهی گردد(2). ضرورت سنجش سایتوکاینها در رفتار متفاوت آنها در بدن قبل و بعد مصرف داروهاست بطور مثال درحالیکه از طرفی سایتوکاینهایی مانند INF γو TNFα منجر به ایجاد یا پیشرفت بیماریهای اتوایمیون و التهابی می شوند (3و4) ، سایتوکاین IL-5 سبب کاهش بیماریهای التهابی مزمن می گردد(5) در نتیجه یافتن دارویی که بتواند هم موجب کاهش سایتوکاینهایی مانند INF γو TNFα و هم موجب افزایش سایتوکاین IL-5 شود جهت استفاده در بیماریهای اتوایمیون و التهابی اهمیت بسیاری دارد.

در این مطلب خلاصه ای از تعریف و نقش سایتوکاینهای مختلف آورده شده است:

TNF-α

منبع اصلی ترشح آن فاگوسیت های تک هسته ای می باشند، همچنین سلول های T فعال شده و سلول های NK نیز قادرند آن را تولید کنند، که در این میان ماکروفاژهای فعال شده بیشترین سهم تولید را به خود اختصاص داده اند. این سایتوکاین با اثر بر روی سلول های اپیتلیال قادر است التهاب ایجاد نماید و در غلظت بالا می تواند سبب بروز تب و شوک شود. این سایتوکاین به عنوان عاملی مهم می تواند با اثر بر مغز استخوان باعت بروز لوکوسیتوز گردد.

IFN-γ

این سایتوکاین در طی پاسخ های ایمونولوژیک توسط سلول های T فعال شده و یا سلول های NK تولید می شود. اینترفرون گاما فعال کننده پرقدرتی برای فاگوسیتهای تک هسته ای می باشد و بروز مولکولهای MHC در سطح بسیاری از سلول ها افزایش می دهد. همچنین قادر است با اثر بر روی سلولهای T تمایز آنها را تسریع نماید. اینترفرون گاما در پاسخ های ایمونولوژیک در برابر ویروس ها نقش بسیار بارزی دارند و با اثرات ضد تکثیری خود از رشد ویروس ممانعت می کنند. این سایتوکاین با اثر بر روی ماکروفاژها فعالیت باکتری کشی آنها را افزایش می دهد.

 

 

IL-2

این سایتوکاین از سلول های T فعال شده تولید میشود و مهمترین منبع تولید آن ماده TCD4 می باشد. این سایتوکاین باعث تحریک تکثیر سلول های T می گردد و قادر است سلول های T را در محیط کشت به طور مداوم به رشد تحریک نماید. IL-2 مهمترین سایتوکاینی است که باعث پیشبرد لنفوسیتهای T از فاز G1 به S و انتقال به فاز رشد سلولی می شود. این سایتوکاین پس از ترشح بر روی سلول های T,B,NK بر مونوسیتها اثر میگذارد و باعث فعال شدن آنها میشود.

IL-4

یکی از میانجی‏های التهابی مهم، اینترلوکین-4(IL-4) می باشد که سایتوکاینی مشتق شده از لنفوسیت‏های T کمک‏کننده و ماست‎سل‏ها است و باعث شروع سنتز IgE می‏شود. IL-4 نقش مهمی در پاسخ ایمنی آلرژیک با توجه به توانایی خود برای جلوگیری از آپوپتوز لنفوسیت‏های T دارد. به علاوه، اینترلوکین4 در تمایز سلول‏های لنفوسیت و تولید سایتوکاین‏ها و IgE نقش دارد.

IL-10

این سایتوکاین یک پلی پپتید همودایمر حساس به حرارت است که به صورت عمده از سلول های TCD4 تولید می شود و سلول های TCD8 نیز قادر هستند مقدار ناچیزی از آن را ترشح کنند. IL-10 دارای نقش های تحریکی و مهاری مختلفی می باشد که در این میان فعالیت های مهاری آن در مسیرهای ایمونولوژیک بارزتر می باشد. IL-10 به عنوان مهار کننده ماکروفاژهای فعال و سلول های دندریتیک عمل می کند و به دلیل خاصیت مهارکنندگی بسیار بالایی که دارد در التهاب های حاد به عنوان فاکتور کاهش دهنده التهاب استفاده می شود.

IL-17

این سایتوکاین به طور عمده از دسته ای از سلول های TCD4 موسوم به TH17 ترشح می شوند، ماکروفاژها، نوتروفیل ها و سلول های اپیتلیال نیز قادرند این سایتوکاین را تولید کنند. اینترلوکین -17 دارای خانواده ایست که از نظر ساختاری به هم شباهت دارند و خود این سایتوکاین مهمترین عضو آنهاست. این سایتوکاین با اثر بر روی سلولهای اندوتلیال و زیر گروه های مونوسیتی باعث ترشح مدیاتورهای پیش التهابی نظیر IL-8,CXCL1 و GM-CSF که به سرعت باعث جذب نوتروفیل ها می گردند، می شوند. این سایتوکاین نقش مهمی در بروز التهاب بویژه التهاب مزمن دارد. تولید بی رویه این سایتوکاین می تواند در بافت منجر به تخریب مزمن ایمونولوژیک گردد.

منابع:

1.ابوالعباس. ایمنولوژی سلولی و مولکولی . ترجمه غضنفری ط، یارایی ر..1380انتشارات پورسینا، تهران. صفحه 333

  1. Patrick Blanco, A. Karolina Palucka, Virginia Pascual, and Jacques Banchereau.. Dendritic cells and cytokines in human inflammatory and autoimmune diseases. Cytokine Growth Factor Rev. 2008 February; 19(1): 41–52.
  2. Sonobe Y, Jin S, Wang J, Kawanokuchi J, Takeuchi H, Mizuno T, Suzumura A. Chronological changes of CD4(+) and CD8(+) T cell subsets in the experimental autoimmune encephalomyelitis, a mouse model of multiple sclerosis. Tohoku J Exp Med. 2007 Dec;213(4):329-39
  3. Alberto Alonso-Ruiz, Jose Ignacio Pijoan Eukene, Ansuategui, Arantxa Urkaregi, Tumor necrosis factor alpha drugs in rheumatoid arthritis: systematic review and metaanalysis of efficacy and safety. BMC Musculoskeletal Disorders 2008, 9:52
  4. Pharmacology Department, Jagiellonian University School of Medicine, Kraków, Poland. New insights into immunological aspects

of atherosclerosis. Pol Arch Med Wewn. 2008 Mar;118(3):127-31