• 09309181270

فرم در خواست خدمات(الیزا، مولکولی ،استرس اکسیداتیو، کشت سلولی )

 

 

فرم در خواست خدمات

 

درخواست کننده محترم   با پر کردن این فرم در خواست خدمات ، حداکثر تا یکماه آینده با شما تماس گرفته می شود تا برای عقد قرارداد وانجام کار مراجعه نمائید لذا در صورتی که نمونه های شما بطور کامل حاضر است نسبت به پر کردن این فرم اقدام فرمایید.

مشخصات متقاصی      

نام و نام خانوادگی :................................... رشته تحصیلی.................................................................

دانشگاه : ............................................................................

سمت :               عضو هیئت علمی : £                     محقق£                

مقطع تحصیل : کارشناسی £   دانشجوی کارشناسی ارشد£   کارشناسی ارشد£  دانشجوی دکتری £    دکتری£    

نام مجری طرح : .............................. شماره تلفن ........................تلفن همراه.......................              

عنوان تحقیق ...........................................................................................................................................

 

نوع خدمات تخصصی مورد درخواست:

   الیزا £           مولکولی £           استرس اکسیداتیو£         کشت سلولی £  

تستهای مورد درخواست: ............................................................................................................................................

منبع نمونه               انسانی :   £                       موشی : £                         رت : £

تعداد نمونه : ........................................................................

شماره تماس:................................................. ایمیل :.................................................................

اینجانب............................... کلیه موارد فوق را تایید نموده و در صورتیکه پس از عقد قرارداد که بر اساس موارد فوق منعقد می گردد، خلاف هر کدام ثابت شود ، شرکت مسئولیتی در قبال قرارداد و انجام کار نخواهد داشت .

**پس از بررسی در صورت امکان و انجام تست بر اساس نوبت بندی جهت عقد قرارداد با شما تماس گرفته می شود.

                                                                                                                                       تاریخ و امضاء