• 09309181270

قرارداد فروش کیت و سنجش سایتوکاین‏

تاریخ:.....

 

قرارداد فروش کیت و سنجش سایتوکاین‏ و سایر آنالیت‏ها به روش الایزا

موضوع قرارداد:

این قرارداد بین آقا / خانم ........................................................ که در این قرارداد درخواست کننده (محقق) نامیده می شود و شرکت بهپاد طب ایرانیان جهت سنجش..........................................................در تعداد هرسایتوکاین........... و سنجش ...................................................... در تعداد هرسایتوکاین........... و سنجش..........................................................در تعداد هرسایتوکاین........... و سنجش..........................................................در تعداد هرسایتوکاین........... نمونه انسانی/ موشی/ رت منعقد می گردد. طرفین این قرارداد ملزم به اجرای تمامی مفاد قرارداد بوده و هرگونه انتظار خارج از مفاد این قرارداد امکان پذیر نمی باشد.

وظایف درخواست کننده(محقق):

محقق لازم است قبل از امضای این قرارداد "دستورالعمل سنجش سایتوکاین های موشی و انسانی" را به طور کامل مطالعه و تمامی نکات آن را در شیوه جمع آوری، نگهداری و حمل نمونه را به درستی اجرا نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت آسیب رسیدن به نمونه ها یا به دست آمدن نتایج دور از انتظار به عهده محقق است.

محقق موظف است ظرف مدت دو روز پس از عقد قرار‏داد 50 درصد از هزینه ها به حساب 4707832282 به شماره کارت 6104337900822709 بانک ملت بنام شرکت بهپاد طب ایرانیان واریز نماید. (مبلغ کل، طبق جدول مربوط به قیمت ها مبلغ ...................................... ریال می باشد و 50% آن که باید قبل از انجام کار پرداخت گردد، مبلغ .................................................ریال می باشد). 50 درصد مانده می بایست پس از اعلام شرکت مبنی بر انجام کار به حساب 4707832282 به شماره کارت 6104337900822709 به نام شرکت بهپادطب ایرانیان واریز گردد تا نتایج کار به محقق تحویل گردد.

محقق موظف است ظرف مدت 3 روز پس از عقد قرارداد فرم تحویل نمونه را بطور دقیق و کامل و صحیح تکمیل نموده و به همراه نمونه ها به آزمایشگاه تحویل نماید.

وظایف آزمایشگاه:

آزمایشگاه موظف است نمونه ها را پس از تحویل در شرایط مناسب از نظر دمایی نگهداری نموده و در حفظ نمونه ها تا پایان سنجش های مورد نظر دقت لازم را داشته باشد. انجام صحیح آزمایش و رعایت استانداردهای علمی انجام سنجش بر عهده آزمایشگاه است. نتایج کنترل کیفی کیتها (صحت نتایج به دست آمده از سنجش نمونه های استاندارد) نشان دهنده سلامت کیت و صحت انجام کار توسط آزمایشگاه است.

*آزمایشگاه موظف است ظرف مدت یکماه پس از واریز 50% مبلغ قرارداد و تحویل نمونه توسط محقق، با اعلام انجام کار به محقق و در صورت تسویه حساب کامل، جواب نتایج بدست آمده را در اختیار محقق قرار دهد.

*آزمایشگاه مسئولیتی در قبال نگهداری نمونه‏ها پس از انجام آزمایش و تایید صحت آزمایش توسط آزمایشگاه و تحویل نتایج به محقق ندارد.

*آزمایشگاه مسئولیتی در قبال عدم تطابق نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظار محقق ندارد. صحت نتایج به دست آمده از سنجش نمونه های استاندارد نشان دهنده ی صحت انجام کار توسط آزمایشگاه می باشد و لذا مسئولیت هرگونه اشکالی در نتایج، در صورت انجام صحیح آزمایش توسط آزمایشگاه، به شرایط قبل از پذیرش نمونه برمی گردد و به عهده محقق می باشد.

*این قرارداد بین شرکت بهپادطب ایرانیان و محقق در دو نسخه تنظیم شده است که یک نسخه به محقق تحویل و یک نسخه در شرکت بایگانی می‏گردد و امضای این قرارداد به منزله‏ی تحویل یک نسخه به محقق می‏باشد.

تبصره: طبق این قرارداد محقق موظف است نام شرکت بهپاد طب ایرانیان را در مقالات و سایر گزارشات مربوط به تحقیق و یا پایان نامه خود درج نماید.                                      

   مسئول فروش :                                                                                   درخواست کننده (محقق):