• 09309181270

فاکتور فروش بسته کیت الایزای سنجش

فاکتور فروش

                                                            

نام فروشنده : شرکت بهپاد طب ایرانیان                                       شماره ثبت : 440481                                                                                                 تاریخ :   ..../..../....

فروشنده

نشانی : تهران- بلوار کشاورز ـ نبش 16 آذر - ساختمان کمال الدین بهزاد - طبقه 6 - واحد 603

تلفن:       88984953                                                           کد پستی: 46815-19479

نام خریدار:

خریدار  

تلفن : ....................................                                 همراه : ....................................  

نشانی : ......................................

قیمت نهایی

فی

تعداد

نمونه

عنوان

ردیف

......................

-

....

فروش .... بسته کیت الایزای سنجش ................

1

......................

   مبلغ به حروف :     جمع کل(ریال)

 

   مهر و امضای فروشنده                                               مهر و امضای خریدار