• 09309181270

پرایمرهای سایتوکاین های موشی و انسانی

پرایمرهای سایتوکاین های موشی و انسانی

در تست PCR و Real time PCR

جهت سنجش بیان ژنهای سایتوکاینی در نمونه های سلولی بکار میرود.

این پرایمرها توسط متخصصین باتجربه در کارمولکولی و سنجش مولکولی سایتوکاینها طراحی شده و بارها و بارها آزمایش خود را در تحقیقات مختلف پس داده است.