• 09309181270

پروتئیناز -K

پروتئیناز -K

پروتئیناز- K توسط قارچ Tritirachium album تولید و ترشح می شود و آنزیمی اندوپپتیداز از خانواده سرین پروتئازها است که پیوندهای پپتیدی در مجاورت گروه­های کربوکسیل اسید آمینه­های آروماتیک و آلیفاتیک را شناسایی و هضم می­کند. از این رو توانایی هضم طیف وسیعی از پروتئین­ها را داراست. از این رو برای استخراج اسیدهای نوکلئیک از نمونه­های بیولوژیک بطور گسترده­ای مورد استفاده قرار می­گیرد.

پروتئیناز k از پایداری بالایی برخوردار است و در حضور عوامل دناتوره کننده مانند اوره(4 M)، SDS(0.5 %) و گوانیدین هیدروکلراید(3 M) و Triton X100 (1%) می­تواند به فعالیت آنزیمی خود ادامه دهد.

پروتئیناز k در محدوده دمایی 20 تا 60 درجه سانتیگراد دارای فعالیت است و دمای بهینه فعالیت آن 37 درجه است.

پروتئیناز k معمولا در غلظت های 50-100 µg/ml مورد استفاده قرار می گیرد.