TAE

چاپ

TAE

TAE بافر متشکل از Tris base،  Acetic acidو EDTAاست.

کاربردها

TAE بافری است که در تانک الکتروفورز و ژل آگارز جهت تفکیک اسیدهای نوکلئیک به کار می رود.