• 09309181270

TBE

TBE

این بافر متشکل از Tris base،  Boric acideو EDTAاست.

کاربردها

بافر TBE برای انواع روش های الکتروفورز DNA در ژل های آگارز و آکریل آمید استفاده می شود.

نکته

  • TAE بافری ضعیف تر از TBE است اما رشته های DNA در TAE سریعتر حرکت می کنند.
  • برای قطعات بزرگ DNA (Kb 10>) TAE پیشنهاد می شود بطوریکه تصاویر ژل کمی شفاف تر بدست می آید. TAE ظرفیت بافری کمتری نسبت به TBE دارد.
  • برای قطعات کوچک DNA (Kb 1>) TBE پیشنهاد می شود بطوریکه تصاویر ژل کمی شفاف تر بدست می آید. این بافر از TAE ظرفیت بالاتری دارد.
  • از مصرف بیش از سه مرتبه بافر پرهیز کنید. بطوریکه با تبخیر آب آن باعث غلیظ تر شدن آن می شود به همین علت چند ژل جدید را با بافر قدیمی که غلظت و رسانایی آن تغییر کرده استفاده نکنید.

طی الکتروفورز بافر TAE نسبت به بافر TBE زودتر گرم میشود به طوری که در مدت بیش از چهار ساعت بارگذاری نمونه (run) باعث آسیب به ژل و تجهیزات می شود.