• 09309181270

RPMI Medium 1640

RPMI Medium 1640

به عنوان محیط غنی از مواد غذایی مورد نیاز برای سلولهای بدن ، برای کشت سلولهای مختلف بکار میرود. سلولها به خوبی در آن رشد میکنند.

در تحقیقات آزمایشگاهی جهت مطالعه و بررسی سلولهای انسانی یا حیوانی یا رده های سلولی استفاده می شود.

RPMI 1640 با استفاده از یک سیستم بافر ی بیکربنات و متفاوت از بیشتر محیط های کشت سلول پستانداران در 2/7=pH فرموله شده است.

  • این محصول در دو بسته بندی با حجم های 100 و 500 میلی لیتر تولید وارایه می شود.