• 09309181270

کیت های سنجش NO

کیت های سنجش NO

این کیت جهت سنجش میزان نیتریک اکساید استفاده میشود. این ماده در شرایط خاص توسط سلولهای مختلف از جمله ماکروفاژها و سایر سلولهی فاگوسیت کننده سیستم ایمنی، سلولهای عصبی و سایر سلولها تولید و اندازه گیری آن بیانگر میزان فعالیت سلول مورد نظر می باشد. همچنین سنجش نیتریک اکساید جهت بررسی التهاب نیز مفید می باشد.