• 09309181270

کیت های سنجش MTT

کیت های سنجش MTT

این کیت جهت بررسی سایتوتوکسیسیته سلولها و همچنین فعالیت حیاتی سلولها تحت تاثیر شرایط یا مواد مختلف کاربرد دارد.

از این کیت جهت بررسی اثر توکسیک مواد دارویی، دندانپزشکی، و...در کشت سلول استفاده می شود.