• 09309181270

کیت های سنجش سایتوکاین های انسانی و موشی و رت

کیت های سنجش سایتوکاین های انسانی و موشی و رت

این کیت ها مقدار سایتوکاینها را در نمونه های مختلف از جمله بافتهای مختلف بدن، سرم ، سوپ کشت سلول، مایع مغزی نخایی، و سایر مایعات بدن می سنجد سایتوکاین ها واسطه های مهم سلولی هستند که سلولهای توسط سیستم ایمنی یا سلولهای بدن تولید و ترشح می شوند . این اجزا شاخص ها و مارکر های مهم در بیماریهای مختلف می باشند که سنجش آنها در پژوهش های علوم پزشکی بسیار ارزشمند است.