• 09309181270

ایمونومدولاتور(Imen G1 BTI)

ایمونومدولاتور(Imen G1 BTI)

این فرآورده از مواد طبیعی گیاهی استخراج شده است و برای تقویت پاسخ های سلولی در سیستم ایمنی کاربرد دارد. در حال حاضر در مطالعات و تحقیقات سرطان ، بیماریهای عفونی و ...جهت تقویت پاسخ های سیستم ایمنی در حیوان و در آزمایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد وکاربردانسانی آن در مراحل کارآزمایی بالینی قرار دارد.