• 09309181270

خدمات ما

1- خدمات سنجش سایتوکاین های انسانی و موشی

2- خدمات مولکولی

3- خدمات سنجش استرس اکسیداتیو

4- خدمات سنجش سایتوتوکسیسیته (بررسی سمیت مواد در کشت سلول)

5- خدمات کشت سلول